GARANTI/VILLKOR/RETURER

VIKTIGT: DESSA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR (”VILLKOREN”) STYR DITT KÖP AV JAYBIRD-PRODUKTER FRÅN DEN HÄR WEBBPLATSEN SOM TILLHANDAHÅLLS AV JAYBIRD LLC (”JAYBIRD ELLER ”VI”). GENOM ATT KÖPA PRODUKTER FRÅN DEN HÄR WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU JURIDISKT DESSA VILLKOR. DESSUTOM GÄLLER DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OCH FRISKRIVNINGARNA ALLA KÖP AV JAYBIRD-PRODUKTER FRÅN AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE.

 

JAYBIRDS BEGRÄNSADE GARANTI

Under de villkor och friskrivningar som anges här garanterar Jaybird att Jaybird-produkter är fria från defekter i material och tillverkning och inte går sönder på grund av svett under ett (1) år från leveransdatumet som det anges på följesedeln om produkten köptes på www.Jaybirdsport.com (”Jaybirds webbplats”), eller ett (1) år från köpdatumet som det anges på kvittot om produkten köptes från en återförsäljare (den ”Begränsade garantin”). Som den används ovan betyder frasen ”upphöra att fungera på grund av svett” att elektroniken i produkten upphör att fungera som direkt resultat av effekterna av svett och utesluter andra felkällor, till exempel, men inte begränsat till, trasiga sladdar, trasigt skal och döda batterier, även om de kan ha någon indirekt koppling till svett. Dessutom garanterar vi, enbart som del av den begränsade garantin för Jaybird Reign®, under ett (1) år från leveransen, som det anges på följesedeln, om produkten köptes på Jaybirds webbplats, eller ett (1) år från köpdatumet, som det anges på kvittot, om produkten köptes genom en återförsäljare, att produkten inte kommer att upphöra att fungera om du bär den under normala omständigheter i vatten, till exempel dusch, pool eller annan vattenkälla, under förutsättning att Reign-produkten inte bärs eller används i vatten som är djupare än 1 meter, till exempel vid dykning, och att den inte nedsänks i vatten under längre än 30 minuter i taget. Som den används ovan betyder frasen ”upphöra att fungera om du bär den under normala omständigheter i vatten” att elektroniken i Reign-produkten upphör att fungera som direkt resultat av effekterna av vatten, inom gränserna för användningen som beskrivs ovan och utesluter andra orsaker, till exempel döda batterier eller andra Exkluderade omständigheter (se nedan). Den här begränsade garantin gäller inte förbrukningsvaror, till exempel batterier, förutom om de slutar att fungera på grund av en materialdefekt eller ett tillverkningsfel.

Alla referenser till att Jaybird-märkta ljudprodukter är ”svettsäkra”, ”svettbeständinga”, och/eller ”vattenresistenta” eller liknande innebär att de är designade att stå emot fukt under normala sporter som inte är vattensporter och vardagsbruk, till exempel svett och vattenstänk. Även om öppningar för mikrofon och högtalare på våra ljudprodukter har designats noggrant för att vara fuktbeständiga så är produkterna inte avsedda att sänkas ner i vatten eller någon annan vätska, och de är inte avsedda för vattensporter eller andra vattenbaserade aktiviteter. Alla modifieringar av en Jaybird-ljudprodukt för att anpassa den för vattensporter eller andra vattenmiljöer gör den Begränsade garantin ogiltig.

Den Begränsade garantin gäller bara produktens ursprungliga slutanvändare och kan inte tilldelas eller överföras till någon annan person. Denna begränsade garanti täcker inte (1) någon skada eller förlust som uppstått efter att vi levererat produkten till transportföretaget för leverans till dig eller någon återförsäljare, (2) någon skada som uppstått genom normal förslitning, onormal användning eller onormala omständigheter, försummelse, vanvård, felaktig användning, olycka, olämplig förvaring, icke auktoriserade modifikationer eller reparationer, oriktig användning av elektrisk källa, olämplig fysisk eller elektrisk påfrestning, användarfel, eller underlåtande att följa instruktionerna för produktionen (”Exkluderade omständigheter”), (3) någon produkt med ändrat eller saknat serienummer eller förfalskad produkt, (4) enligt den ytterligare begränsade garantin för användning av Reign-produkter i vatten, som uttryckligen angivits ovan, all skada från externa orsaker, till exempel storm, översvämning, eld, smuts, sand, jordbävningar, force majeure, utsättning för solljus, väder och vind, hetta, eller frätande ämnen, strömspikar, eller tredjepartsprodukter, eller (5) produktpassform eller utseende annat än underlåtande att tillhandahålla en produkt som är materiellt motsvarande produkten på produktens förpackning eller Jaybirds webbplats.

VI GARANTERAR INTE ATT PRODUKTER FUNGERAR UTAN AVBROTT ELLER ÄR FELFRI ELLER ATT ALLA FEL KOMMER ATT KORRIGERAS. VÅRT ENDA ANSVAR UNDER DEN HÄR BEGRÄNSADE GARANTIN, I ERSÄTTNINGSRÄTT ELLER ANNAT, OCH DIN ENDA OCH EXKLUSIVA ERSÄTTNING KOMMER ATT VARA, EFTER VÅRT VAL, ATT REPARERA ELLER ERSÄTTA PRODUKTERNA ELLER ÅTERBETALA DEN BETALADE SUMMAN FÖR PRODUKTER SOM BETALATS TILL OSS, ELLER EN MINDRE SUMMA SOM ÄR PROPORTIONELL TILL EN ANSENLIG PERIOD AV PROBLEMFRI ANVÄNDNING. DEN PROPORTIONELLA SUMMAN KOMMER ATT VARA BASERAD PÅ PRODUKTENS FÖRVÄNTADE LIVSLÄNGD. Ersättningsprodukter kan utgöras av reparerade Jaybird-produkter som har certifierats för att uppfylla originalproduktens beskrivningar. Om vi väljer att reparera en defekt produkt och inte kan göra det efter ett rimligt antal försök kommer vi att tillhandahålla en ersättningsprodukt eller återbetala inköpspriset, eller en mindre summa som är proportionell till en ansenlig period av problemfri användning. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER JAYBIRDS ANSVAR ATT ÖVERSKRIDA SUMMAN DU BETALADE FÖR PRODUKTEN ELLER EN MINDRE SUMMA SOM ÄR PROPORTIONELL TILL EN ANSENLIG PERIOD AV PROBLEMFRI ANVÄNDNING, OAVSETT PROCESSENS FORM, ELLER SKADESTÅNDSTYP. Vi har inget ansvar att betala för reparationer som görs av någon annan än oss, annat än när vi uttryckligen har godkänt sådana reparationer. Alla icke auktoriserade försöka att reparera en produkt gör den Begränsade garantin för produkten ogiltig. För alla produkter du köper från oss som täcks av en annan tillverkares garanti är din garanti begränsad till den garantin. I sådan händelse kommer vi att på rimligt vis assistera dig, efter skriftlig förfrågan, att göra ett garantianspråk hos tillverkaren.

DEN HÄR BEGRÄNSADE GARANTIN GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, ANTYDDA OCH LAGSTADGADE, OCH JAYBIRD FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA SÅDANA GARANTIER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FRÅN ANTYDDA GARANTIER AV SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. VI ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, SLUMPMÄSSIGA ELLER FÖLJAKTIGA FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDANDET AV PRODUKTER SOM DU KÖPER FRÅN OSS, OAVSETT ANTALET ANSPRÅK, PROCESSENS FORM, ELLER SKADESTÅNDSTYPEN, ÄVEN OM VI ÄR MEDVETNA OM MÖJLIGHETEN OM SÅDANA SKADOR. BEGRÄNSNINGARNA I DEN HÄR ”BEGRÄNSADE GARANTIN” GÄLLER ÄVEN OM NÅGON ERSÄTTNING INTE UPPFYLLER SITT AVSEDDA SYFTE.

För att få information om eller göra ett anspråk inom den här Begränsade garantin måste du kontakta oss på vår supportsida.

 

FORDRINGAR OCH FRISKRIVNINGAR FÖR HÖRSELNEDSÄTTNING OCH HUDIRRITATION

PERMANENT HÖRSELNEDSÄTTNING KAN UPPSTÅ OM HÖRSNÄCKOR ELLER HÖRLURAR ANVÄNDS VID FÖR HÖG VOLYM. ATT UTSÄTTAS FÖR LJUD ÖVER 85 DECIBEL FRÅN ÖRONSNÄCKOR ELLER HÖRLURAR UNDER MER ÄN 8 TIMMAR UNDER EN DAG KOMMER SANNOLIKT ATT LEDA TILL OBOTLIG HÖRSELSKADA. DINA ÖRON KAN ANPASSA SIG TILL HÖGRE LJUDVOLYMER MED TIDEN, VILKET KAN LÅTA NORMALT MEN SKADA DIN HÖRSEL PERMANENT. DU TAR ALLT ANSVAR FÖR HÖRSELSKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV DEN OSÄKRA ANVÄNDNINGEN ÖVER 85 DECIBEL AV HÖRSNÄCKOR ELLER HÖRLURAR. DESSUTOM HAR VISS FORSKNING ANTYTT EN MÖJLIG LÄNK MELLAN ANVÄNDANDET AV TRÅDLÖSA ELEKTRONISKA ENHETER NÄRA HUVUDET OCH HJÄRNSKADOR ELLER ANDRA POTENTIELLT LIVSHOTANDE MEDICINSKA TILLSTÅND. DU TAR ALLT ANSVAR FÖR ALLA SÅDANA SKADOR OCH SÅDANA MEDICINSKA TILLSTÅND SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV ANVÄNDANDET AV HÖRSNÄCKOR ELLER HÖRLURAR. JAYBIRD HAR INGET ANSVAR FÖR SÅDANA SKADOR ELLER MEDICINSKA TILLSTÅND.

DET HAR RAPPORTERATS HOS VISSA ANVÄNDARE ATT BÄRBARA BAND SOM SPÅRAR HÄLSA OCH AKTIVITET ORSAKAR HUDIRRITATION OCH RELATERADE TILLSTÅND HOS VISSA ANVÄNDARE, TILL EXEMPEL BLÅSOR OCH UTSLAG, ÄVEN NÄR DE MATERIAL SOM ANVÄNDS I SPÅRNINGSBANDET FÖLJER REGLERVERKEN. DU GODKÄNNER ATT BÄRANDET AV JAYBIRD-PRODUKTER, TILL EXEMPEL REIGN®-BANDET, KAN ORSAKA HUDIRRITATION OCH RELATERADE TILLSTÅND, OCH DU GODKÄNNER VIDARE ATT DU TAR ANSVAR FÖR ALLA EVENTUELLA RESULTERANDE TILLSTÅND OCH SKADOR. JAYBIRD HAR INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHETER FÖR SÅDANA TILLSTÅND ELLER SKADOR.

Genom att köpa och/eller använda en Jaybird-produkt godkänner du att försvara och hålla Jaybird och dess dotterbolag, partners, licenstagare, distributörer, återförsäljare, innehållsleverantörer, tjänsteleverantörer, anställda, chefer, representanter och leverantörer skadeslösa (kollektivt benämnda de ”Skadeslösa parterna”) gentemot, och hålla de Skadeslösa parterna skyddade från, alla anspråk, processer, orsaker till processer (oavsett antalet anspråk, processens form, eller teorier om skyldighet); förluster, faktiska, direkta, indirekta, speciella, skadesmässiga, typiska, oförutsedda, följdriktiga, följdskador eller andra skador, inklusive, men inte begränsat till, inkomstförlust, sveda och värk och/eller känslomässigt lidande; och tilldelningar, domar, böter, kostnader, utgifter och ombudskostnader, inklusive, men inte begränsat till, de Skadeslösa parternas (något av det föregående, ett ”Anspråk”), som uppstår från, eller på annat sätt relaterar till hörselnedsättning eller hörselskador och/eller något av de andra medicinska tillstånd som refererats till i de föregående paragraferna och/eller som uppstår från, eller på annat sätt relaterar till, användandet av hörsnäckor, hörlurar eller andra Jaybird-produkter du har köpt. Du går med på att de Skadeslösa parterna inte har något ansvar i anslutning till sådan skada, personskada, sådana tillstånd eller anspråk, och du går med på att inte göra juridiska eller andra anspråk eller vidta rättsliga åtgärder eller på annat sätt hålla de Skadeslösa parterna skadeståndsskyldiga eller ansvariga för sådan skada, personskada, sådana tillstånd eller anspråk.

 

RETURER

Om du har frågor om garanti, returer eller annulleringar kan du gå till vårt beställningscenter här.

 

DIVERSE

Användning av alla Jaybird Reign®-produkter gäller under Reigns användningsvillkor och Reigns integritetspolicy som båda finns på Jaybirds webbplats. Om du granskar användningsvillkoren och integritetspolicyn och bestämmer att du inte vill bindas av dem kan du returnera den använda och oskadade Reign-produkten i sin originalförpackning och få en återbetalning. På samma sätt gäller användande av alla Jaybird-produkter under den här begränsade garantin och relaterade villkor. Om du inte vill bindas av dem kan du returnera den använda och oskadade Jaybird-produkten i sin originalförpackning och få en återbetalning. Alla sådana returer ska göras till din återförsäljare, oavsett om det är Jaybirds försäljning genom webbplatsen eller din återförsäljare.

Specifikationer och beskrivningar är uppskattningar, men är inte garanterade och kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att tillhandahålla materiellt liknande ersättningar för produkter som inte kan levereras i tillräckliga kvantiteter, eller att avbryta den delen av en beställning. Vi ska inte anses vara i försummelse om våra åtgärder fördröjs eller görs omöjliga av force majeure, krig, oroligheter, statliga åtgärder, eld, storm, översvämning, explosion, attack, strejk, andra störningar i branschen eller andra orsaker som ligger bortom vår rimliga kontroll. Vi kan revidera eller modifiera produkter, produktinformation eller prissättning utan föregående meddelande. Vi är inte ansvariga för typografiska fel eller tryckfel.

Du erkänner och garanterar att du har läst och förstått vår integritetspolicy som är en del av de här villkoren som Jaybird kan ändra, modifiera eller ta bort utan föregående meddelande. Du godkänner också att vara bunden den här webbplatsens Användningsvillkor som Jaybird kan ändra, modifiera eller ta bort utan föregående meddelande. Det är vårt ansvar att regelbundet kontrollera de mest uppdaterade versionerna av integritetspolicyn och webbplatsens användningsvillkor.

Du erkänner och garanterar att du är minst 18 år gammal, att du är bekant med eventuella lagar och regler är du bor som kan vara relevanta för köp, ägande, användning och försäljning av elektronisk utrustning och att du inte är medveten om något juridiskt krav som hindrar dig från att köpa, äga, använda eller sälja sådan utrustning.

Du går med på att använda alla produkter säkert och lagligt och att försvara och hålla de Skadeslösa parterna skadeslösa från alla Anspråk som de ådragit sig eller hävdats, tilldelats eller på annat sätt ålagts dem från eller relaterat till ditt underlåtande att göra så och/eller ditt borttagande, avaktiverande, ändrande eller döljande av säkerhetsfunktioner eller varningar på produkter (en sådan handling är en ”Ändring”). Du godkänner att inte inleda några juridiska processer eller på annat sätt hålla en Skadeslös part ansvarig eller skyldig för skada, död eller personskada som du eller någon annan drabbas av, eller någon skada på egendom som uppstår på grund av ditt underlåtande att på ett säkert eller lagligt sätt och/eller på grund av gjorda ändringar.

Den segrande parten i någon rättslig åtgärd som uppstår på grund av de här villkoren ska ha rätt att få tillbaka, utöver annan tillgänglig ersättning, sina kostnader, rimliga kostnader för juridiska ombud och andra utgifter för inkassering. DU OCH JAYBIRD FRÅNSÄGER SIG OÅTERKALLELIGEN RÄTTEN TILL PRÖVNING INFÖR JURY OCH ALLA RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER ELLER PROCESSER SOM INLEDS I ENLIGHET MED ELLER MED AVSEENDE PÅ DE HÄR VILLKOREN OCH/ELLER MED AVSEENDE PÅ PRODUKTER SOM SÄLJS PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN.

Dessa användningsvillkor ska styras och tolkas enligt lagarna i Utah, utan hänsyn till konflikter i juridiska principer. Konventionen om kontrakt för internationella köp av varor ska inte tillämpas. Du godkänner oåterkalleligen personlig jurisdiktion i Utah i anslutning till eventuell dispyt mellan dig och Jaybird som uppstår med anledning av eller relaterat till dessa villkor och/eller produkter som säljs på den här webbplatsen. Den exklusiva platsen för eventuella dispyter mellan parterna som uppstår med anledning av eller relaterat till dessa villkor ska vara i de federala domstolarna i Salt Lake County i Utah. Om en domstol med kompetent jurisdiktion finner någon bestämmelse av dessa villkor vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att upprätthålla så ska den bestämmelsen begränsas, modifieras, eller om nödvändigt strykas i den utsträckning som krävs för att eliminera det problemet, och alla andra bestämmelser ska fortsätta att ha full kraft och verkan.

Dessa villkor är bindande och fortsätter till förmån för parternas efterträdare, ättlingar, arvtagare, personliga representanter och utsedda personer med tillstånd.

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på ämnet och ersätter alla tidigare skriftliga och muntliga överenskommelser, avtal, framställningar, garantier, uttalanden, förhandlingar, samförstånd och förslag med avseende på det. I den utsträckning som någon beställning, bekräftelse eller liknande inte är konsekvent med dessa avtal ska dessa avtal gälla, om inget annat som angivits i skrift som uttryckligen uttalar att det ersätter dessa villkor på ett specifikt sätt och har skrivits under av både och en representant för Jaybird med tillräckliga befogenheter.

Denna Begränsade garanti och relaterade villkor ska styras och tolkas enligt lagarna i Utah, utan hänsyn till konflikter i juridiska principer. Konventionen om kontrakt för internationella köp av varor ska inte tillämpas. Du godkänner oåterkalleligen personlig jurisdiktion i Utah i anslutning till eventuell dispyt mellan dig och Jaybird som uppstår med anledning av eller relaterat till denna Begränsade garanti och relaterade villkor. Den exklusiva platsen för eventuella dispyter mellan parterna som uppstår med anledning av eller relaterat till denna Begränsade garanti och relaterade villkor ska vara i de federala domstolarna i Salt Lake County i Utah. Om en domstol med kompetent jurisdiktion finner någon bestämmelse av denna Begränsade garanti och relaterade villkor vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att upprätthålla så ska den bestämmelsen begränsas, modifieras, eller om nödvändigt strykas i den utsträckning som krävs för att eliminera det problemet, och alla andra bestämmelser ska fortsätta att ha full kraft och verkan.

 

EUROPEISKA UNIONEN

Denna Begränsade garanti gäller dig om du är medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater (”EU”). Om du är medborgare eller bosatt i en EU-stat har du dessutom juridiska rättigheter under EU-direktiv som styr försäljning av konsumentvaror, och dessa rättigheter påverkas inte av denna begränsade garanti, förutom i den utsträckning det är tillåtet av gällande EU-lagar. Du kan har ytterligare rättigheter som gäller under EU-medlemsstaters nationella lagstiftning.VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV REIGN™

DESSA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV REIGN™ UTGÖR ETT JURIDISKT BINDANDE KONTRAKT MELLAN DIG (ANVÄNDAREN) OCH JAYBIRD LLC. OM DU INTE GODKÄNNER DE HÄR VILLKOREN FÅR DU INTE ANVÄNDA REIGN-WEBBPLATSEN, NÅGRA REIGN-APPLIKATIONER ELLER NÅGRA REIGN-TJÄNSTER. OM DU REDAN HAR KÖPT EN REIGN-PRODUKT OCH INTE VILL GODKÄNNA DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR SÅ KAN DU ÅTERLÄMNA PRODUKTEN TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN I SITT URSPRUNGLIGA SKICK OCH I ORIGINALFÖRPACKNINGEN FÖR ATT FÅ EN FULL ÅTERBETALNING.

JayBird LLC (”JayBird”), ett företag i Utah, erbjuder aktivitetsspåraren Reign™ (”Reign™-enheten”) online, samt mobilapplikationer som samverkar med Reign-enheten och en Go-Zone Pro-tjänst som erbjuder personanpassad stöd till användarna av Reign-enheten och relaterade applikationer och tjänster. Kollektivt refereras häri Reign-enheten, programvara, Go-Zone Pro-tjänsten som nämnts ovan, alla och andra relaterade tjänster som JayBird tillhandahåller, till, individuellt och kollektivt, som ”Reign-tjänsterna”. Full användning av Reign-tjänsterna kräver att du köper eller på annat lagligt sätt skaffar en Reign-enhet, en kompatibel smarttelefon, internetåtkomst med hastigheter som är kompatibla med Reign-tjänster, samt den senaste versionen av JayBird Reign-mobilappen. Reign-enheten som konsumentvara täcks också av Jaybirds begränsade garanti, som ingår här. I den utsträckning det finns någon konflikt mellan Jaybirds begränsade garanti och dessa användningsvillkor (”användningsvillkor”) ska dessa villkor styra.

I utbyte mot att du godkänner och följer dessa Reigns användningsvillkor ger JayBird dig en icke-exklusiv, begränsad licens att använda Reign-tjänsterna under dessa användningsvillkor. Genom att använda eller registrera dig för Reign-tjänsterna godtar du att bindas av dessa användningsvillkor.

Jaybird kan ändra dessa villkor när som helst efter eget gottfinnande. Ditt användande av Reign-tjänsterna efter att JayBird gör sådana ändringar utgör ditt erkännande och godkännande av ändringarna. Granska de här användarvillkoren regelbundet. Om du inte godkänner dessa användningsvillkor, får du inte använda Reign-tjänsterna på något sätt. Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt konto av vilken orsak som helst, inklusive om vi anser att du har brutit mot användarvillkoren, när som helst och utan tidigare meddelande till dig. Om vi avslutar ditt konto kommer du inte längre att kunna komma åt dina data.

Vi kan ändra eller avsluta Reign-tjänsterna efter eget gottfinnande när som helst, med eller utan tidigare meddelande, utan ansvar gentemot dig eller någon tredje part.

 

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

Reign-tjänsterna är designade för att hjälpa användare att övervaka personliga aktivitetsparametrar. Reign-tjänsterna är inte en medicinsk tjänst och ger inte medicinskt råd, och Jaybird-personal förser inte Go-Zone Pro-tjänster eller andra Reign-tjänster med läkare, sjuksköterskor eller annan medicinskt kunnig personal. Genom att välja att använda Reign-tjänster godkänner du att bara använda Reign-tjänster för dess avsedda syften.

Reign-enheten och Reign-tjänsterna är inte avsedda att användas av barn under 13 år. Om du är under 13 år får du inte använda Reign-enheten eller Reign-tjänsterna.

 

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

INFORMATION SOM LEVERERAS GENOM REIGN-TJÄNSTERNA ÄR BARA AVSEDD FÖR INFORMATIVA SYFTEN OCH ÄR INTE AVSEDD ATT DIAGNOSTICERA ELLER BEHANDLA SJUKDOMAR ELLER ANDRA MEDICINSKA TILLSTÅND. REIGN-ENHETEN ÄR INTE EN MEDICINSK ENHET. I HÄNDELSE AV MEDICINSK NÖDSITUATION SKA DU RINGA KVALIFICERAD VÅRDPERSONAL ELLER 112 EFTER VAD SOM ÄR LÄMPLIGT.

KONSULTERA MED DIN LÄKARE ELLER ANNAN KVALIFICERAD VÅRDPERSONAL INNAN DU PÅBÖRJAR ELLER ÄNDRAR NÅGON FYSISK AKTIVITET. Du får bara använda Reign-tjänsterna om du har god hälsa eller godkännande att göra det från en läkare eller annan vårdpersonal.

Ta med din kondition, hälsa och dina begränsningar i beräkningen när du tränar. Om du upplever smärta eller obehag när du ägnar dig åt fysisk aktivitet ska du sluta uppsöka lämplig medicinsk hjälp. Jaybird har inget ansvar eller någon skyldighet för några hälsoproblem eller personskador som uppstår på grund av ditt användande av Reign-tjänsterna. Utan att begränsa det allmängiltiga i det föregående godkänner du att Jaybird inte har någon skälighet eller ansvarsskyldighet för skador, död eller läkarkostnader som kan uppstå på grund av ditt användande av Reign-tjänsterna.

DET HAR RAPPORTERATS HOS VISSA ANVÄNDARE ATT BÄRBARA BAND SOM SPÅRAR HÄLSA OCH AKTIVITET ORSAKAR HUDIRRITATION OCH RELATERADE TILLSTÅND HOS VISSA ANVÄNDARE, TILL EXEMPEL BLÅSOR OCH UTSLAG, ÄVEN NÄR DE MATERIAL SOM ANVÄNDS I SPÅRNINGSBANDET FÖLJER REGLERVERKEN. DU GODKÄNNER ATT BÄRANDET AV JAYBIRD-PRODUKTER, TILL EXEMPEL REIGN®-BANDET, KAN ORSAKA HUDIRRITATION OCH RELATERADE TILLSTÅND, OCH DU GODKÄNNER VIDARE ATT DU TAR ANSVAR FÖR ALLA EVENTUELLA RESULTERANDE TILLSTÅND OCH SKADOR. JAYBIRD HAR INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHETER FÖR SÅDANA TILLSTÅND ELLER SKADOR.

 

INFORMATIONEN PRESENTERAS AV JAYBIRD

Medan JayBird försöker säkerställa maximal korrekthet gällande alla aspekter av Reign-tjänsterna så lämnas ingen garanti gällande informationen som presenteras. Du litar på informationen som tillhandahålls av Reign-tjänsterna på egen risk. JayBird är inte ansvarigt för eventuell inkorrekt, verkanslös eller opålitlig information som tillhandahålls till dig genom Reign-tjänsterna, eller för missbruk av information de tillhandahåller.

 

SEKRETESS OCH SÄKERHET

Användning av Reign-tjänsterna gäller under Reigns integritetspolicy som ingår häri genom referens. Den integritetspolicyn kan ändras när som helst efter Jaybirds eget gottfinnande.

Det är ditt ansvar att på ett säkert sätt förvara din e-postadress, ditt lösenord och din inloggningsinformation för Reign-tjänsterna. Om någon person får tillgång till ditt konto kan du hållas ansvarig för den personens användning av ditt konto. Därför ska du meddela oss omedelbart om du får veta att någon annan har fått tillgång till ditt konto utan tillåtelse. JayBird har ingen skyldighet och angående och inget ansvar för aktiviteter som utförs med din e-postadress, ditt användarnamn, ditt lösenord och din inloggningsinformation.

Användande och distribution av verktyg avsedda att skada säkerhet och samla in information (till exempel program som gissar lösenord, hackningsverktyg, ”spindlar” eller andra verktyg som gör intrång i nätverk) i anslutning till Reign-tjänsterna är strängt förbjudet.

JayBird förbehåller sig rätten att undersöka alla misstänkta brott av dessa användningsvillkor och vidta alla nödvändiga eller lämpliga åtgärder för att motverka resultatet av sådana brott, inklusive utan begränsning att avsluta ditt konto, efter eget gottfinnande.

 

TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART

Reign-tjänsterna kan länka till eller synkronisera med, eller på annat sätt interagera med andra tjänster eller applikationer som inte underhålls av eller är relaterade till Jaybird. Du kan till exempel synkronisera ditt användande av Reign-tjänsterna med ditt Facebook-konto. Jaybird är inte ansvarigt för innehållet eller tjänsterna som erbjuds av tredje part. Du använder innehåller eller tjänster från tredje part på egen risk och under användarvillkoren och sekretesspolicyer, om några sådana är tillämpliga, från den tredje part som tillhandahåller innehållet eller tjänsterna. JayBird stöder inte tredjepartsinnehåll eller tjänsteleverantörer genom att låta Reign-tjänsterna interagera med sådana tredjepartsleverantörer.

 

IMMATERIALRÄTT

Du tillkännager att de patent, varumärken, upphovsrätter och annan immaterialrätt som är associerad med Reign-tjänsterna, tillsammans med Reign-tjänsterna själva, är den exklusiva egendomen av Jaybird och/eller dess dotterbolag, partners och/eller licenstagare. Du godkänner att inte göra intrång på, felaktigt använda eller på annat sätt göra intrång på den immaterialrätt som ägs av JayBird.

I synnerhet, men utan begränsning, får du inte använda produktnamn, handelsnamn, slogans, logotyper och andra varumärken och servicemärken som är associerade med Reign-tjänsterna utan tidigare skriftlig tillåtelse från Jaybird, förutom i det specifika syftet att korrekt identifiera produkter eller tjänster från Jaybird.

 

ÄGARSKAP AV DATA

JayBird äger all information som insamlats genom Reign-tjänsterna. Men, som det anges i integritetspolicyn, om du väljer att avsluta ditt konto kan du även begära att vi tar bort all personligt identifierbar information om dig genom att meddela JayBirds support skriftligen på postadressen som anges nedan. JayBird har dock inte skyldighet att ta bort, och du kan inte begära att Jaybird tar bort, någon anonym eller identitetsskyddad icke personligt identifierbar information, och eller aggregerade data, som Jaybird kan ha tagit emot och/eller på annat sätt fått från dig.

 

KOMMUNIKATION MED JAYBIRD

JayBird kan kontakta dig via e-post när som helst. Du godkänner att tillhandahålla korrekt information efter bästa förmåga i alla skriftlig och verbal kommunikation med JayBird.

 

KONTAKTA JAYBIRD

Per post:
Jaybird
2700 Rasmussen Rd
Park City, UT 84098 USA

Per telefon:
1.866.244.3399

Via e-post:
http://www.Jaybirdsport.com/support/

 

FRISKRIVNINGAR

DU ANVÄNDER REIGN-TJÄNSTERNA HELT PÅ EGEN RISK OCH REIGN-TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UTAN NÅGON GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG, ANTYDD ELLER ANNAN. JAYBIRD FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER ANTYDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DE ANTYDDA GARANTIERNA ELLER SÄLJBARHETE, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, EN TITEL, ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE. JAYBIRD PÅSTÅR INTE OCH GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA ELLER INNEHÅLLET I REIGN-TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA AVBROTTSFRIA ELLER FELFRIA, ATT FEL KOMMER ATT ÅTGÄRDAS, ELLER ATT APPLIKATIONERNA, SERVRARNA OCH ANNAN HÅRDVARA SOM ANVÄNDS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA REIGN-TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. LOGITECH GARANTERAR INTE ELLER GÖR NÅGRA UTTALANDEN OM ANVÄNDANDET ELLER RESULTATET AV ANVÄNDANDET AV REIGN-TJÄNSTERNA GÄLLANDE EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET, EFFEKTIVITET ELLER ANNAT. REIGN-TJÄNSTERNA KAN INNEHÅLLA ORIKTIGHETER ELLER FEL, OCH JAYBIRD KAN GÖRA FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER ÄNDRINGAR AV REIGN-TJÄNSTERNA NÄR SOM HELST. DU OCH INTE JAYBIRD ANTAR HELA ANSVARET OCH KOSTNADEN FÖR ALLA REPARATIONER, RÄTTNINGAR, ÅTGÄRDER, BEHANDLINGAR OCH TJÄNSTER (MEDICINSK ELLER ANNAN) SOM NÖDVÄNDIGGÖRS AV FÖRLUST, SKADA, PERSONSKADA ELLER DÖD SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER RELATERAR TILL ANVÄNDANDET AV REIGN-TJÄNSTERNA. JAYBIRD PÅSTÅR INTE OCH GARANTERAR INTE ATT DITT ANVÄNDANDE AV REIGN-TJÄNSTERNA INTE KOMMER ATT GÖRA INTRÅNG PÅ, FELAKTIGT ANVÄNDA ELLER PÅ ANNAT SÄTT KRÄNKA ANDRAS RÄTTIGHETER, OCH JAYBIRD TAR INGET ANSVAR FÖR NÅGRA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I REIGN-TJÄNSTERNA.

Faktiska resultat kan skilja materiellt från framtida uttalanden som tillhandahålls av Reign-tjänsterna. Alla framtida uttalanden kan involvera risker och osäkerheter, oavsett om de är medicinska, ekonomiska, regelverksrelaterade eller andra, och de görs av Jaybird baserat på antaganden och uppskattningar som Jaybird tror är rimliga, men som är osäkra och oförutsägbara.

 

ANSVARSBEGRÄNSNING

JAYBIRD, DESS DOTTERBOLAG, LICENSTAGARE, TJÄNSTELEVERANTÖRER, INNEHÅLLSLEVERANTÖRER, ANSTÄLLDA, CHEFER OCH REPRESENTANTER ÄR INTE ANSVARIGA FÖR SLUMPMÄSSIGA, DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFRELATERADE, FAKTISKA, FÖLJAKTIGA, SPECIELLA, TYPISKA ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖRLORAD INKOMST, SVEDA OCH VÄRK, KÄNSLOMÄSSIGT LIDANDE ELLER LIKNANDE SKADOR, ÄVEN OM JAYBIRD HAR INFORMERAT OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA DEN KOLLEKTIVA BETALNINGSSKYLDIGHETEN FÖR JAYBIRD, DESS DOTTERBOLAG, LICENSTAGARE, TJÄNSTELEVERANTÖRER, INNEHÅLLSLEVERANTÖRER, ANSTÄLLDA, CHEFER OCH REPRESENTANTER TILL NÅGON PERSON ELLER PART (OAVSETT HANDLINGSFORM, OM DET ÄR I KONTRAKT, ERSÄTTNINGSRÄTT ELLER ANNAT) ÖVERSKRIDA 500 USD ELLER DEN SUMMA SOM DU FAKTISKT BETALAT TILL JAYBIRD FÖR DET AKTUELLA INNEHÅLL, DE TJÄNSTER ELLER ENHETER FRÅN VILKA BETALNINGSSKYLDIGHETEN UPPSTOD.

Genom att använda Reign-tjänsterna och godkänna dessa användarvillkor frånsäger du härmed oåterkalleligen och ovillkorligen och håller ansvarsfria Jaybird, dess dotterbolag, partners, licenstagare, tjänsteleverantörer, innehållsleverantörer, anställda, chefer och representanter från alla anspråk, orsaker till processer, skadestånd, domar, skyldigheter och utgifter (inklusive, men inte begränsat till, kostnader och ombudskostnader), oavsett antalet anspråk och deras natur (avsett om det är kontraktsbrott, ersättningsrätt eller annat), som uppstår från, eller på annat sätt relaterar till handling eller underlåtande från Jaybird, dess dotterbolag, partners, licenstagare, tjänsteleverantörer, innehållsleverantörer, anställda, chefer och representanter eller av någon polismyndighet eller som resultat av undersökningar med hänsyn till användandet av Reign-tjänsterna.

 

SKADESLÖSHET

Du godkänner att försvara och hålla Jaybird och dess dotterbolag, partners, licenstagare, tjänsteleverantörer, anställda, chefer, representanter och leverantörer skadeslösa (kollektivt benämnda de ”Skadeslösa parterna”) gentemot alla anspråk, processer, orsaker till processer (oavsett antal och form), förluster, skadestånd, tilldelningar, domar, böter, kostnader, utgifter och ombudskostnader, inklusive, men inte begränsat till, de Skadeslösa parternas (”Anspråk”), som uppstår från, eller på annat sätt relaterar till ditt brott mot dessa Användningsvillkor. Du godkänner också att hålla skadeslösa, försvara och skydda de Skadeslösa parterna från alla Anspråk som uppstår från, eller på annat sätt relaterar till din användning av någon information eller andra tjänster som tillhandahålls genom Reign-tjänsterna och/eller annan information som du tillhandahåller, som tillhandahålls genom dina handlingar, eller som tillhandahålls å dina vägnar, till Jaybird.

 

DIVERSE

Dessa användarvillkor ska styras och tolkas enligt lagarna i staten Utah i USA, utan referens till något av de juridiska villkoren där. Du godkänner specifikt till personlig jurisdiktion i staten Utah i samband med eventuella dispyter mellan dig och Jaybird som uppstår med grund i de här användningsvillkoren eller på annat sätt relaterar till de här användningsvillkorens ämne. Parterna som berörs av de här användarvillkoren går med på att den exklusiva jurisdiktionen och platsen för eventuella dispyter som uppstår kring dessa användaravtal, eller i samband med detta ämne, ska vara i staten Utah och de federala domstolarna i Salt Lake City. Om någon handling eller något förfaringssätt genomförs för att efterleva någon bestämmelse i, eller förklara ett brott mot dessa användarvillkor, ska den vinnande parten ha rätt att återfå sina kostnader och rimliga ombudskostnader, utöver andra tilldelade summor, inklusive, men inte begränsat till de som uppstår vid eventuella överklagan till högre instans.

Förutom så som på annat sätt angivits häri är ingen gottgörelse som tilldelas av någon av de specifika bestämmelserna i Avtalet avsedd att exkludera någon annan gottgörelse, och varje enskild gottgörelse är kumulativ och tilldelas i tillägg till varje annan gottgörelse som tilldelas i enlighet med detta avtal, nu eller härefter i lag, eller i skälighet eller enligt författning eller på annat sätt. Valet av en eller flera gottgörelser av Jaybird är inte ett avstående av rätten att söka andra gottgörelser.

Allt underlåtande eller dröjsmål av Jaybird att utöva eller delvis utöva någon rätt, makt eller något privilegium häri ska inte anses vara ett avstående av någon rätt, makt eller något privilegium under dessa användningsvillkor. Åsidosättandet av Jaybird av ett brott mot något villkor eller någon bestämmelse i dessa användningsvillkor ska inte fungera som, eller tolkas som, ett åsidosättande av ett påföljande brott.

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor av en domstol i gällande jurisdiktion bedöms vara ogiltig, omöjlig att efterleva, eller olaglig, ska den bestämmelsen tolkas, begränsas, modifieras eller, om det är nödvändigt, tas bort, i den utsträckning det är nödvändigt för att eliminera dess ogiltighet, dess möjlighet att efterleva, eller dess olaglighet. Övriga bestämmelser i detta avtal kommer inte att påverkas. Dessa användningsvillkor, som då och då uppdateras av JayBird enligt eget gottfinnande, utgör hela avtalet mellan parterna för saken som beskrivs häri.

 

EUROPEISKA UNIONEN

Dessa användningsvillkor gäller dig om du är medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater (”EU”). Om du är medborgare eller bosatt i en EU-stat har du dessutom juridiska rättigheter under EU-direktiv som styr försäljning av konsumentvaror, och dessa rättigheter påverkas inte av dessa användningsvillkor, förutom i den utsträckning det är tillåtet av gällande EU-lagar. Du kan har ytterligare rättigheter som gäller under EU-medlemsstaters nationella lagstiftning.

Senaste uppdateringen: 04/11/2016
Se Sekretess/juridisk information för mer information