SEKRETESS/JURIDISK INFORMATION

Vi uppdaterar vår integritetspolicy den 1 april 2018. Klicka här för att förhandsgranska.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

VIKTIGT! Denna juridiska information och dessa användningsvillkor (”Användningsvillkor”) styr användandet av den här webbplatsen som tillhandahålls av JAYBIRD, LLC (”Jaybird”). Genom att använda den här webbplatsen godtar du dessa användarvillkor. Jaybird kan ändra dessa villkor när som helst efter eget gottfinnande. Ditt användande av den här webbplatsen efter att Jaybird gör några ändringar utgör ditt godkännande av ändringarna. Granska de här användarvillkoren regelbundet. Om du inte godkänner dessa användningsvillkor, får du inte använda den här webbplatsen på något sätt.

 

TILLGÅNG TILL DEN HÄR WEBBPLATSEN

Du kan bli ombedd att tillhandahålla viss information för att få åtkomst till den här webbplatsen, eller för att få åtkomst till visst innehåll på den här webbplatsen. Du godkänner att all information du tillhandahåller på den här webbplatsen är korrekt, uppdaterad och komplett. Om Jaybird tror att den information du tillhandahåller inte är korrekt, uppdaterad eller komplett har Jaybird rätt att vägra dig tillgång till den här webbplatsen eller dess resurser och att upphäva din tillgång när som helst.

 

ÄGARSKAP AV INNEHÅLL

Allt innehåll på den här webbplatsen (”Innehållet”) inkluderar, men är inte begränsat till, text, illustrationer, fotografier, grafik, ljudfiler, videofiler, filer med ljud och video, och liknande, ägs av Jaybird och/eller parten som tillhandahöll Innehållet till Jaybird. Jaybird och parten som tillhandahåller Innehållet till Jaybird behåller all rätt till och allt intresse i Innehållet. Innehållet på den här webbplatsen, inklusive urvalet, arrangemanget, utseendet och känslan, skyddas av lagarna om upphovsrätt och varumärkesskydd i USA och av internationella avtal och konventioner.

Du får inte kopiera, distribuera, modifiera, ompublicera, ladda ner, posta, visa upp, framföra, tillägga till, förkorta, kompilera, anpassa, översätta, sända eller på annat sätt överföra något av Innehållet utan det uttryckliga och tidigare skriftliga tillståndet från Jaybird, förutom att du får ladda ner eller skriva ut delar av Innehållet för ditt privata, icke-kommersiella bruk, eller för det lagliga och lämpliga fortsättandet av dina affärer med Jaybird. När du gör detta får du inte ta bort eller ändra något upphovsrättsmärke eller varumärke, eller se till att de tas bort eller ändras i detta Innehåll. Ändring eller användning av detta innehåll på annat sätt än vad som anges i dessa Användningsvillkor bryter mot Jaybirds immaterialrätt eller immaterialrätten som tillhör den part som tillhandahållit innehållet till Jaybird. Ingen rättighet och inget intresse i detta Innehåll överförs till dig genom ditt användande av den här webbplatsen, och Jaybird eller den part som tillhandahållit Innehållet behåller alla rättigheter till och allt intresse i allt du skriver ut eller laddar ned.

Du får inte hämta innehåll från eller använda den här webbplatsen eller något av innehållet i brott mot exportlagar och regelverk inom USA eller annan gällande lag.

 

PRODUKTKÖP

Dina produktköp från den här webbplatsen styrs av användarvillkoren och säljvillkoren. Genom att köpa produkter från den här webbplatsen godkänner du dem för alla köp.

 

ANDRA BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

Du får bara använda den här webbplatsen för syften som uttryckligen tillåts av den här webbplatsen. Du får inte använda den här webbplatsen för något annat syfte utan Jaybirds tidigare skriftliga godkännande. Du får till exempel inte (och får inte tillåta någon annan part att) (1) co-branda den här webbplatsen, (2) bädda in den här webbplatsen eller (3) hyperlänka till den här webbplatsen utan Jaybirds tidigare skriftliga godkännande. I dessa Användningsvillkor betyder uttrycket ”co-branda” att visa namn, logotyp, varumärke symbol eller andra typer av attribut eller identifiering för någon annan part på ett sätt som ger användare intrycket att en sådan part har rätt att visa, publicera eller distribuera den här webbplatsen eller något innehåll på den här webbplatsen. Du godkänner att samarbeta med Jaybird för att omedelbart avsluta icke auktoriserad co-branding, inbäddning eller hyperlänkning.

 

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Jaybird får hyperlänka den här webbplatsen till andra webbplatser som inte underhålls av eller är relaterade till Jaybird. Jaybird tillhandahåller hyperlänkar till andra webbplatser som en service till användare, och sådana webbplatser är inte sponsrade av eller associerade till den här webbplatsen eller Jaybird. Jaybird har inte granskat någon av dessa webbplatser och är inte ansvarig för något av innehållet på dessa webbplatser. Jaybird gör inga påståenden eller garantier om innehållet, fullständigheten, säkerheten eller korrektheten hos några hyperlänkar eller webbplatser som är hyperlänkade till den här webbplatsen. Alla användare använder hyperlänkar på egen risk. En hyperlänk till en tredje parts webbplats utgör inte ett av Jaybird för den webbplatsen.

 

GLOBAL RÄCKVIDD

Internets räckvidd är global, men vissa eller alla av Jaybirds produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga i vissa länder på grund av skillnader i gällande lagar och regler. Av den anledningen innehåller kanske den här webbplatsen referenser till Jaybird-produkter eller -tjänster som inte är tillgängliga i ditt land. Jaybird framhåller inte, uttryckligen eller implicit, att några sådana produkter eller tjänster kommer att vara tillgängliga i ditt land. Du kan rikta frågor om produkters tillgänglighet till Jaybird LLC 3676 California Ave Suite A-111 Salt Lake City UT 84104 United States. Telefon: 866-244-3399.

 

BIDRAG

Jaybird välkomnar dina kommentarer och förslag. Tänk på att Jaybird inte är skyldiga att hantera kommentarer, förslag, idéer, material, information eller annat innehåll du skickar till Jaybird genom den här webbplatsen (ett ”Bidrag”) som konfidentiellt eller privat. Skicka inte in något Bidrag som innehåller material, information, idéer eller annat innehåll du inte vill lämna över till Jaybird för dess ensamma förmån och nyttjande, inklusive originalidéer, verk, material eller konfidentiell information. Genom ett sådant Bidrag, och som hänsynstagande för din användning av den här webbplatsen godkänner du att tilldela till Jaybird, utan kostnad eller ersättning, all global rätt, rättighet och intresse (inklusive alla upphovsrätter och annan immaterialrätt i alla former, medier och tekniker som är kända nu eller utvecklas senare) i alla material, idéer, all information och annat innehåll som ditt Bidrag innehåller. Som ägare av alla Bidrag till den här webbplatsen kan Jaybird använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, distribuera, framföra och visa upp allt innehåll däri i sin verksamhet (inklusive, till exempel, för produkter eller reklam) och i sina andra verksamheter, utan att bli skyldig att utbetala ersättning eller någon annan form av kompensation eller hänsynstagande av någon form.

Jaybird kommer att behandla all personlig information du skickar in genom den här webbplatsen i enlighet med sin integritetspolicy.

 

FRISKRIVNINGAR

Jaybird garanterar inte att filer eller annat innehåll som är tillgängligt för nedladdning från internet, inklusive, men inte begränsat till, den här webbplatsen, är fria från virus, maskar, trojaner eller annan kod som kan ha smittsamma eller destruktiva egenskaper. Du är ansvarig för att implementera tillräckliga säkerhetsåtgärder och kontroller för dina krav för riktigheten hos indata och utdata, och för att upprätthålla möjligheter utanför den här webbplatsen att återskapa förlorade eller korrupta data. Jaybird åtar sig inget ansvar, ingen risk och ingen skyldighet för din användning av internet, inklusive, men inte begränsat till, den här webbplatsen.

Innehållet på den här webbplatsen är inte nödvändigtvis komplett och uppdaterad och ska inte användas som ersättning för skrivna rapporter, uttalanden, meddelanden eller andra material som tillhandahålls av Jaybird. Investerare, finansiärer och andra personer bör använda innehållet på samma sätt som annat utbildningsmaterial och bör inte lita på innehållet utan att använda sitt eget omdöme. Information som erhålls från den här webbplatsen är inte uttömmande och täcker inte alla problem, ämnen eller fakta som kan vara relevanta för dina mål och specifika behov.

DU ANVÄNDER DEN HÄR WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK. INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGON FORM AV GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICERADE. JAYBIRD FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANTYDDA GARANTIER OM SÄLJBARHETE ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, JAYBIRD PÅSTÅR INTE OCH GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA ELLER INNEHÅLLET PÅ DE HÄR WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA AVBROTTSFRIA ELLER FELFRIA, ATT FEL KOMMER ATT ÅTGÄRDAS, ELLER ATT DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER DE SERVRAR SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG ÄR ELLER KOMMER ATT VARA FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. LOGITECH GARANTERAR INTE ELLER GÖR NÅGRA UTTALANDEN OM ANVÄNDANDET ELLER RESULTATET AV ANVÄNDANDET AV INNEHÅLLET PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN GÄLLANDE EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER ANNAT. INNEHÅLLET KAN INKLUDERA TEKNISKA ORIKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA ELLER ANDRA FEL, OCH JAYBIRD KAN GÖRA ÄNDRINGAR ELLER FÖRBÄTTRINGAR NÄR SOM HELST. DU OCH INTE JAYBIRD ANTAR HELA RISKEN OCH KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG BEHANDLING, REPARATION ELLER RÄTTNING I HÄNDELSE AV FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDANDET AV DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER DESS INNEHÅLL. JAYBIRD TAR INGET ANSVAR OCH HAR INGEN SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I DEN HÄR WEBBPLATSENS INNEHÅLL. ALLA GARANTIER SOM ANTYDS AV GÄLLANDE LAG, MEN INTE KAN UTESLUTAS, BEGRÄNSAS ELLER MODIFIERAS UNDER GÄLLANDE LAG ÄR BEGRÄNSADE TILL DEN KORTASTE PERIOD SOM ÄR TILLÅTEN UNDER GÄLLANDE LAG.

All information på den här webbplatsen, oavsett om den är historisk till sin natur eller berör framtiden, gäller bara i och med det datum Jaybird postar informationen på den här webbplatsen, och Jaybird åtar sig inget ansvar att uppdatera sådan information efter att den postats eller ta bort sådan information från den här webbplatsen om den inte är, eller inte längre är, korrekt, uppdaterad eller komplett.

 

ANSVARSBEGRÄNSNING

JAYBIRD, DESS DOTTERBOLAG, LICENSTAGARE, TJÄNSTELEVERANTÖRER, INNEHÅLLSLEVERANTÖRER, ANSTÄLLDA, CHEFER OCH REPRESENTANTER ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGRA FAKTISKA, DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, STRAFFRELATERADE, TYPISKA, SLUMPMÄSSIGA, FÖLJAKTIGA ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INKOMSTFÖRLUST, SVEDA OCH VÄRK ELLER KÄNSLOMÄSSIGT LIDANDE SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER RELATERAT TILL ATT DU ANVÄNDER DEN HÄR WEBBPLATSEN, ÄVEN OM JAYBIRD HAR INFORMERAT OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA DEN KOLLEKTIVA BETALNINGSSKYLDIGHETEN FÖR JAYBIRD, DESS DOTTERBOLAG, LICENSTAGARE, TJÄNSTELEVERANTÖRER, INNEHÅLLSLEVERANTÖRER, ANSTÄLLDA, CHEFER OCH REPRESENTANTER TILL NÅGON PERSON ELLER PART (OAVSETT HANDLINGSFORM, OM DET ÄR I KONTRAKT, ERSÄTTNINGSRÄTT ELLER ANNAT) ÖVERSKRIDA 100 USD ELLER DEN SUMMA SOM DU FAKTISKT BETALAT TILL JAYBIRD, VILKEN SOM ÄN ÄR STÖRST, FÖR DET AKTUELLA INNEHÅLL ELLER DE TJÄNSTER FRÅN VILKA BETALNINGSSKYLDIGHETEN UPPSTOD.

 

SKADESLÖSHET

Du godkänner att hålla Jaybird och dess dotterbolag, partners, licenstagare, tjänsteleverantörer, innehållsleverantörer, anställda, chefer, representanter och leverantörer (”Skadeslösa parter”) skyddade från dina brott mot dessa användningsvillkor, inklusive användning av innehåll på annat sätt än som uttryckts i dessa användningsvillkor. Du godkänner att de Skadeslösa parterna inte har någon skyldighet i samband med något sådant brott eller otillåten användning, och du går med på att hålla de Skadeslösa parterna skyddade från alla resulterande anspråk, processer (oavsett form), förluster, skadestånd, tilldelningar, domar, böter, kostnader, utgifter och ombudskostnader, inklusive, men inte begränsat till, de Skadeslösa parternas (”Anspråk”). Du godkänner också att hålla skadeslösa, försvara och skydda de Skadeslösa parterna från alla Anspråk som uppstår från, eller på annat sätt relaterar till din användning av någon information eller annat innehåll som du får åtkomst till på den här webbplatsen, eller Bidrag du gör, eller ser till att de görs, till den här webbplatsen.

 

VARUMÄRKEN

Alla produktnamn, varumärken, slogans, logotyper och andra varumärken och servicemärken (kollektivt ”Märken”) som visas på den här webbplatsen är egendom som tillhör Jaybird, om inget annat angetts. Jaybird bibehåller alla rättigheter för sina Märken, och du får inte använda något av de märkena utan tidigare skriftlig tillåtelse från Jaybird, förutom i det specifika syftet att korrekt identifiera produkter eller tjänster från Jaybird. Men i sådana fall får du inte uttala eller antyda på något sätt att du är auktoriserad eller sponsrad av, eller partner med eller på något annat sätt ansluten till Jaybird, utan Jaybirds tidigare uttryckliga skriftliga godkännande. iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder. Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. USA och är licensierat till Jaybird LLC.

 

INFORMATION DU TILLHANDAHÅLLER

Du får inte i anslutning till den här webbplatsen posta, skicka eller överföra något material som:

 • du inte har rätt att posta, inklusive material som tillhör tredje part;
 • förespråkar olaglig aktivitet eller diskuterar avsikt att begå någon olaglig handling;
 • är vulgär, obscen, pornografisk eller oanständig;
 • inte direkt har att göra med den här webbplatsen;
 • hotar eller trakasserar andra, kränker, skymfar, gör intrång i privatliv, förföljer, är obscent, pornografiskt, rasistiskt, hotande eller stötande;
 • har för avsikt att utnyttja eller skada barn genom att utsätta dem för olämpligt innehåll, ber om personligt identifierbar information eller annat;
 • gör intrång på immaterialrätt eller andra rättigheter som tillhör någon person eller organisation, inklusive någon annans upphovsrätt eller varumärken eller publiceringsrätt;
 • bryter mot någon lag eller kan anses bryta mot någon lag;
 • imiterar eller på felaktigt sätt representerar din relation till någon annan organisation eller person, eller på annat sätt manipulerar rubriker eller etiketter för att dölja innehållets ursprung;
 • gör reklam för någon kommersiell verksamhet (till exempel erbjuder produkter eller tjänster som är till salu) eller på annat sätt bedriver kommersiell aktivitet (till exempel lotterier, tävlingar, visar sponsringsbaner och/eller säljer varor eller tjänster) förutom på det sätt som specifikt tillåts av den här webbplatsen;
 • söker bidrag, annonsörer eller sponsorer;
 • innehåller programvara som innehåller virus, maskar och/eller trojaner eller annan kod eller filer eller program som är avsedda att störa, förstöra eller begränsa funktionen hos någon dators programvara, maskinvara eller fjärrkommunikation;
 • stör det normala dialogflödet, orsakar att skärmen rullar snabbare än andra användare kan skriva, eller fungerar på annat sätt som påverkar andras förmåga att delta i aktiviteter i realtid via den här webbplatsen;
 • innehåller filer i Mp3-format;
 • utgör ett pyramidspel eller liknande;
 • bryter mot någon policy eller några regler angående användandet av den här webbplatsen eller något annat nätverk som är anslutet till den här webbplatsen; eller
 • innehåller hyperlänkar till andra webbplatser som ryms inom beskrivningarna ovan.

Jaybird förbehåller sig rätten att övervaka ditt användande av den här webbplatsen för att bedöma efterlevnad av de här användningsvillkoren, samt rätten att ta bort eller avvisa vilken information som helst efter eget gottfinnande. Utöver dessa rättigheter är du ensam ansvarig för innehållet i dina Bidrag. Du godkänner och tillkännager att varken Jaybird eller tredje part som tillhandahåller något av innehållet till Jaybird kommer att ha något ansvar för någon handling eller något underlåtande att handla av Jaybird eller sådan tredje part med hänsyn till ett sådant Bidrag.

 

SÄKERHET

Du är förbjuden från att använda tjänster eller resurser som tillhandahålls i samband med den här webbplatsen för att skada säkerhet eller påverka systemresurser eller konton. Användande eller distribution av verktyg avsedda att skada säkerhet och samla in information (till exempel program som gissar lösenord, hackningsverktyg, ”spindlar” eller andra verktyg som gör intrång i nätverk) i anslutning till den här webbplatsen är strängt förbjudet. Om du blir involverad i något brott mot systemsäkerhet så reserverar sig Jaybird rätten att dela din information till systemadministratörer på andra webbplatser för att hjälpa dem att lösa eller förhindra säkerhetsincidenter. JayBird förbehåller sig rätten att undersöka alla misstänkta brott av dessa användningsvillkor och vidta alla nödvändiga eller lämpliga åtgärder för att motverka resultatet av sådana brott, helt efter eget gottfinnande.

Jaybird förbehåller sig rätten att samarbeta fullt ut med polismyndigheter och domstolar som omber eller begär av Jaybird att delge identitet för, eller annan information om, personer som postar e-postmeddelanden eller publicerar eller på annat sätt gör tillgängligt på den här webbplatsen något material som tros bryta mot de här användningsvillkoren eller gällande lag.

GENOM ATT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN OCH GODKÄNNA DESSA ANVÄNDARVILLKOR FRÅNSÄGER DU HÄRMED OCH HÅLLER ANSVARSFRIA JAYBIRD, DESS DOTTERBOLAG, PARTNERS, LICENSTAGARE, TJÄNSTELEVERANTÖRER, INNEHÅLLSLEVERANTÖRER, ANSTÄLLDA, CHEFER OCH REPRESENTANTER FRÅN ALLA ANSPRÅK SOM UPPSTÅR FRÅN HANDLING AV JAYBIRD, DESS DOTTERBOLAG, PARTNERS, LICENSTAGARE, TJÄNSTELEVERANTÖRER, INNEHÅLLSLEVERANTÖRER, ANSTÄLLDA, CHEFER OCH REPRESENTANTER ELLER AV NÅGON POLISMYNDIGHET ELLER SOM RESULTAT AV UNDERSÖKNINGAR MED HÄNSYN TILL ANVÄNDANDET AV DEN HÄR WEBBPLATSEN OCH ALLA HANDLINGAR SOM UTFÖRS SOM RESULTAT AV SÅDANA UNDERSÖKNINGAR AV JAYBIRD, DESS DOTTERBOLAG, PARTNERS, LICENSTAGARE, TJÄNSTELEVERANTÖRER, INNEHÅLLSLEVERANTÖRER, ANSTÄLLDA, CHEFER OCH REPRESENTANTER ELLER AV NÅGON POLISMYNDIGHET.

 

DIVERSE

Dessa användarvillkor ska styras och tolkas enligt lagarna i staten Utah i USA, utan referens till något av de juridiska villkoren där. Du godkänner specifikt till personlig jurisdiktion i staten Utah i samband med eventuella dispyter mellan dig och JayBird som uppstår med grund i de här användningsvillkoren eller på annat sätt relaterar till de här användningsvillkorens ämne. Parterna som berörs av de här användarvillkoren går med på att den exklusiva platsen för eventuella dispyter mellan parterna som uppstår kring dessa användaravtal, eller i samband med detta ämne, ska vara i staten Utah och de federala domstolarna i Salt Lake City. Om någon del av dessa användningsvillkor anses i någon relevant domstol vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att upprätthålla så ska den delen anses vara struken och ska inte påverka kvarvarande bestämmelsers möjlighet att upprätthållas eller deras giltighet. Dessa användningsvillkor, utgör hela avtalet mellan parterna för saken som beskrivs häri. Utöver det föregående ska ytterligare villkor som uttryckligen finns på den här webbplatsen styra den information de berör.

Senaste uppdateringen: 04/01/2016

 

JAYBIRDS INTEGRITETSPOLICY

Jaybirdsport.com vet att du bryr dig om hur information om dig används och delas, och vi uppskattar ditt förtroende för att vi kommer att göra det försiktigt och förnuftigt. Den här informationen beskrivs i vår integritetspolicy. Genom att besöka jaybirdsport.com godkänner du bruket som beskrivs i den här integritetsinformationen.

1. INFORMATIONSINSAMLING

A. Syfte.
Den information vi får från kunder gör att vi kan anpassa och fortsätta förbättra den totala shoppingupplevelsen på jaybirdsport.com. Det här är de typer av information vi samlar in.

B. Typer.
a. Information som tillhandahålls av användaren. Vi tar emot och sparar all information du anger på vår webbplats eller på annat sätt levererar till oss. Information som vi samlar in kan vara: sökta artiklar, namn och adress (för att slutföra en beställning), e-postadress, artiklar som sparats i en önskelista, köp- och sökmönster, gåvoregistreringar, inskickade recensioner och medföljande information, tillhandahållet kreditkortsinformation, leveransinformation, finansiell information, vilket kan inkludera personnummer och körkortsnummer. Den här listan är inte exklusiv, och kan ändras utan tidigare meddelande baserat på information som du tillhandahåller frivilligt.
b. Rätt att avstå från att tillhandahålla information. Du har rätt att avstå från att ge oss viss information, men då kan det hända att du inte kan dra nytta av alla våra funktioner eller beställa våra produkter.
c. Cookies. När du använder vår webbplats tar vi emot och sparar information. Den viktigaste informationen sparas i form av cookies, eller små lagringsfiler som skickar din elektroniska identitet till den webbplats du besöker. Som de flesta webbplatser använder vi cookies för att identifiera dig som en återkommande besökare till webbplatsen. Vi tar emot och sparar vissa typer av information när du interagerar med oss. Besök webbplatsen för att se exempel på informationen vi får.
d. E-postkommunikation. Vi kommunicerar och gör särskilda erbjudanden tillgängliga via e-post. För att hjälpa oss att göra e-postmeddelanden mer användbara och intressanta får vi ofta en bekräftelse när du öppnar ett e-postmeddelande från jaybirdsport.com, om din dator har stöd för det. Vi får ofta e-postlistor från andra företag som erbjuder tjänster som liknar våra. För att undvika att skicka flera e-postmeddelanden till våra kunder så jämför vi våra kundlistor med de listor vi får från andra företag. Om du inte vill ta emot e-post eller annan post från oss ska du justera dina e-postinställningar.
e. Information från andra källor. Då och då får vi information om dig från andra källor och lägger till den till vår kontoinformation. Besök webbplatsen för att se exempel på informationen vi får.

C. Mer om cookies.

a. Beskrivning. Cookies är alfanumeriska identifierare som vi överför till din dators hårddisk genom din webbläsare för att göra det möjligt för våra system att känna igen din webbläsare och för att tillhandahålla förbättrade funktioner, till exempel accelererade köp, anpassade och personanpassade köpförslag, personanpassade hälsningar och lagring av föremål i din varukorg mellan besök.
b. Användarval. Alla webbläsare har förmågan att ta emot cookies, avvisa cookies eller fråga användaren innan de godkänns. Hjälpdelen av verktygsraden i din webbläsare berättar hur du väljer det alternativ som passar dig bäst. Men godkännandet av cookies gör att du kan dra full nytta av några av de bästa och mest avancerade funktionerna vi har att erbjuda.

2. INFORMATIONSDELNING

A. Allmänt. Informationen vi samlar in om våra kunder är avgörande för vår verksamhet. Vi respekterar och värderar den här informationen och vill inte äventyra informationsflödet mellan våra kunder och webbplatsen. Därför är det inte en del av vår verksamhet att sälja den här informationen till andra webbplatser eller företag. Det finns väldigt begränsade omständigheter under vilka vi delar kundinformation, vilket görs med Netsuite Inc., vår leverantör för professionella tjänster som är värd för ekonomisk information och våra driftsystem och hanterar uppdragskritiska data, samt vår konsultpartner International Strategic Innitiatives, Inc. (ISI) som är vår konsult angående alla aspekter av vår verksamhet, inklusive hantering av kundtjänst. Vi samarbetar nära ihop med våra dotterföretag. Våra dotterbolag agerar enligt den här integritetspolicyn eller följer praxis som är minst lika skyddande som dem vi beskrivit i den här integritetsinformationen. Vi bedriver verksamhet, tillhandahåller tjänster eller säljer produkter tillsammans med de här företagen.
a. Tredje parter. Vissa transaktioner involverar en tredje part. Du kommer att veta säkert när en tredje part är involverad i dina transaktioner, och vi måste dela kundinformation med dessa tredje parter för att slutföra beställningen som kunden gjort.
b. Representanter. Med anledning av vår verksamhets natur är det nödvändigt att anlita andra företag och individer för att utföra handlingar på våra vägnar. Representanter används för att hjälpa till med att slutföra beställningar, leverera paket, skicka brev och e-post, ta bort repeterad information från kundlistor, tillhandahålla marknadsföringshjälp, tillhandahålla sökresultat och länkar (inklusive betalade listningar och länkar), hantera kreditkortsbetalningar och tillhandahålla kundservice. Dessa representanter har bara tillgång till den personliga information som behövs utföra sina funktioner och får inte använda den för andra syften.
c. Reklamerbjudanden. Ibland skickar vi erbjudanden till utvalda kundgrupper från jaybirdsport.com på andra företags vägnar. När vi gör det ger vi inte ditt namn eller din adress till det företaget. Om du inte vill få sådana erbjudanden ska du logga in på ditt konto och justera dina kontaktpreferenser. För att dra full nytta av webbplatsen och de otroliga rabatterna som erbjuds rekommenderar vi att du väljer att ta emot de här erbjudandena.
d. Företagsöverlåtelser. För att förbättra erbjudanden och urvalet på vår webbplats kan vi köpa eller sälja butiker, dotterbolag eller företagsenheter i framtiden. I sådana transaktioner är kundinformation generellt en av de affärstillgångar som överförs, men fortsätter att gälla under de löften som gavs i tidigare sekretessinformation (såvida du inte godkänt något annat). I händelse av att JAYBIRD, LLC, eller dess tillgångar, köps upp, kommer kundinformation sannolikt att tillhöra de överförda tillgångarna.
e. Skydd av jaybirdsport.com och andra. Ibland är det nödvändigt att dela kontoinformation och annan personlig information när vi anser att det är lämplig att samarbeta med polismyndigheter; upprätthålla eller tillämpa våra användningsvillkor eller andra avtal; eller skydda immaterialrätt som till jaybirdsport.com, eller säkerheten för jaybirdsport.com, våra användare eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för bedrägeriskydd och kreditrisksminskning. Men under inga omständigheter inkluderar det att sälja, hyra ut, dela eller på annat sätt avslöja personligt identifierbar information från kunder för kommersiella syften i brott mot de åtaganden som beskrivs i den här sekretesspolicyn.
f. Med ditt samtycke. Förutom som det angivits ovan får du meddelanden när information om dig går vidare till tredje part, och du har möjlighet att inte dela den informationen.

3. INFORMATIONSSÄKERHET

A. Använd programvara. För att skydda din information under överföring använder vi programvaran Secure Sockets Layer (SSL) som krypterar den information du matar in.
B. Orderbekräftelse. Vi visar de fem sista siffrorna på ditt kreditkortsnummer när vi bekräftar en order. För att bearbeta en order är en nödvändigt att överföra hela kreditkortsnumret till kreditkortsföretaget.

4. ANVÄNDARVAL MED HÄNSYN TILL ÅTKOMST AV INFORMATION

A. Allmänt. Du har rätt att avstå från att tillhanda information. Detta kan ha effekt på ditt användande av den här webbplatsen och hur lätt det är att genomföra köp eller dra nytta av vissa unika funktioner hos webbplatsen.
B. Kundkommunikation. Om du inte vill ta emot e-post eller annan post från oss ska du ange det när du blir ombedd att göra det på vår webbplats. (Du kan inte välja bort tillämpbarheten av användningsvillkor och annan juridisk information, till exempel det här integritetsmeddelandet, och om du väljer att inte ta emot eller läsa dessa meddelanden så styr de ändå ditt användande av jaybirdsport.com, och det är ditt ansvar att granska dem efter ändringar.)
C. Val om cookies. Hjälpdelen av verktygsraden på de flesta webbläsare berättar hur du hindrar din webbläsare från att godkänna nya cookies, hur du låter webbläsaren meddela dig när du tar emot en ny cookie, eller hur du stänger av cookies helt. Men att påverka godkännandet av cookies innebär att du inte kan använda viktiga funktioner som accelererade beställningar och anpassade produktförslag.

5. BARN

Vi säljer inte produkter som barn ska köpa. Vi säljer produkter för barn, men de är bara avsedda att köpas av vuxna. Om du är under 18 får du bara använda jaybirdsport.com tillsammans med en förälder eller målsman.

6. SAFE HARBOR

Jaybirdsport.com deltar i programmet Safe Harbor som har utvecklats av USA:s Department of Commerce och Europeiska unionen. Vi har certifierat att vi håller oss till Safe Harbors integritetsprinciper som USA och EU enats om. För mer information om Safe Harbor, och för att se vår certifiering kan du gå till USA:s Department of Commerces webbplats för Safe Harbor. Om du vill veta mer om programmet Safe Harbor kan du gå till webbplatsen på http://www.export.gov/safeharbor.

7. ANVÄNDNINGSVILLKOR, MEDDELANDEN OCH REVISIONER

A. Användningsvillkor. Genom att använda jaybirdsport.com godkänner du att ditt besök och att eventuella dispyter om integritet gäller under den här informationen och våra användningsvillkor, inklusive begränsningar av skadestånd, avgörande av dispyter och tillämpning av lagen i staten Utah. Om du har några frågor om integritetssäkerheten hos jaybirdsport.com kan du skicka oss en noggrann beskrivning till Jaybird LLC 3676 California Ave Suite A-111 Salt Lake City UT 84104 United States, så försöker vi lösa det.
B. Revideringar. Eftersom vår verksamhet förändras hela tiden så förbehåller vi oss rätten att då och då revidera vår integritetsinformation och användningsvillkoren. Före dessa ändringar kommer vi att skicka ett antal påminnelser om våra meddelanden och villkor, om du inte har bett oss att låta bli, men du bör gå till vår webbplats regelbundet för att se de se senaste ändringarna.
C. Tillämplighet. Om inget annat har meddelats gäller vår nuvarande sekretesspolicy för all information som vi har om dig och ditt konto. Vi står för de löften vi gör, och vi kommer aldrig att i stor utsträckning förändra våra policyer och vår praxis så att de ger mindre skydd för kunders information som samlats in tidigare utan påverkade kunders samtycke.

8. INFORMATION DU GETT OSS

A. Allmänt. Information samlas in från dig när du utför följande aktiviteter: söker, köper, deltar i tävlingar, fyller i frågeformulär och kommunicerar med kundservice.
B. Exempel. Till exempel insamlas information när en användare kommer till webbplatsen, söker på en produkt, gör en beställning via webbplatsen eller en partnerwebbplats, lägger till föremål till sin önskelista, ringer eller skickar e-post till kundtjänst, fyller i ett frågeformulär eller registrerar sig som deltagare genom ett tävlingsformulär, använder notifieringstjänster, till exempel leverans- eller försäljningspåminnelser från jaybirdsport.com.
C. Information som kan tillhandahållas. Som resultat av ovanstående handlingar är det möjligt att du tillhandahåller oss med din information, till exempel namn, adress, telefonnummer, kreditkortsinformation, köp- och leveransmottagare (inklusive adresser och telefonnummer), samt annan ekonomisk information som krävs för att slutföra beställningar.

9. AUTOMATISK INFORMATION

A. Allmänt. Som tidigare diskuterat samlar våra system in information som skickas över internet utan din kontroll.
B. Exempel. Vissa exempel på den information vi samlar in och analyserar innehåller IP-adressen som används för att ansluta din dator till internet; dator- och anslutningsinformation, till exempel webbläsarens typ och version, operativsystem och plattform; köphistorik, som vi ibland aggregerar med liknande information från andra kunder för att skapa funktioner som bästsäljare och produktförslag; den kompletta URL-klickströmmen till, genom och från vår webbplats, inklusive datum och tid; cookienummer; och produkter du visat eller sökt efter.
C. Använd programvara. Under vissa besök kan vi använda programvaruverktyg som JavaScript för att mäta och samla in information, inklusive svarstid för sidan, nedladdningsfel, längden på besök för vissa sidor, information om sidinteraktion (till exempel rullning, klick och hovring med pekaren), samt metoder som används för att surfa bort från sidan.

10. INFORMATION FRÅN ANDRA KÄLLOR.

Då och då lägger vi till information till den vi beskrivit ovan med information från andra källor och företag. Exempel på information vi får från andra källor inkluderar uppdaterad leverans- och adressinformation från våra leverantörer eller andra tredje parter som vi använder för att korrigera våra register och leverera ditt nästa köp eller nästa kommunikation enklare; kontoinformation, köp eller gottgörelseinformation, och sidvisningsinformation från vissa handlare med vilka vi bedriver gemensamma affärer, eller för vilka vi ger tekniska tjänster, förpackningstjänster, reklam eller andra tjänster; sökord och sökresultat från vissa sökningar som gjorts på nätet; sökresultat och länkar, inklusive betalade listningar (till exempel sponsrade länkar från Google); och kredithistorik från kreditföretag som vi använder för att förebygga och upptäcka bedrägerier.

11. INFORMATION SOM DU HAR TILLGÅNG TILL

A. Allmänt. Insamling och hantering av information är avsett att underlätta dina inköp och ditt användande av vår webbplats.
B. Exempel. Du har tillgång till en del av den information vi samlar in och hanterar. Exempel på information du lätt får tillgång till på jaybirdsport.com inkluderar uppdaterad information om de senaste beställningarna; betalningsinställningar (inklusive kreditkortsinformation och presentkortsinformation; rekommendationer (inklusive de senast visade produkterna och tidigare beställningar), samt shoppinglistor.

Du kan korrigera en del av den information om dig som vi samlar in och hanterar genom att skicka en skriftlig begäran till: Jaybird 2700 Rasmussen Rd Park City, UT 84098 United States.

Senaste uppdateringen: 04/01/2016